newsLarge5263 b

หลักการของมูลนิธิต้นกล้าแห่งธรรม

อยากให้ผู้ปฏิบัติ และผู้สนใจในธรรมให้ได้รู้ถึงที่มาของธรรมวิธีปลูก ดูแล รักษาให้ธรรมเจริญขึ้น และให้ผลตามเหตุ เพราะศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยเหตุ และผลทั้งสิ้น คงเส้นคงวา และชี้ให้เห็นตามความเป็นจริงทุกประการ ดังเช่น บุคคลตัวอย่างทั้งในอดีต คือพระพุทธเจ้าส่วนในปัจจุบัน มีพระหลวงปู่มั่น และคณะศิษย์ของท่านที่ได้ปลูกดูแลรักษา ต้นธรรมขึ้นที่ใจ จนได้ลิ้มรส แห่งธรรม และครองธรรม ทรงผล แห่งธรรม ซึ่งท่านทุกองค์ล้วนลงมือปลูกฝัง ดูแลรักษา และได้รับผล ตามวิธีแนวทางพระพุทธเจ้า ที่ถูกต้อง ตามธรรม คำสอนของบรมครู คือพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกในอดีต-ปัจจุบันพระหลวงปู่มั่น เป็นผู้พลิกฟื้นธรรมขึ้นมาในปัจจุบัน

ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของการบันทึกรวบรวมประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ จึงเป็นที่มาของโครงงานการสร้างภาพยนตร์ประวัติของท่าน อยากยกย่อง บุคคล ผู้ควรยกย่อง อยากเทิดทูน บูชา บุคคล ผู้ควรบูชา เพราะบุคคลที่เสียสละ เพื่อส่วนรวมอุทิศตน เพื่อคนอื่น ยอมทน ยอมทุกข์ เพื่อคนส่วนใหญ่ ยอมเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนควรศึกษา และเอาเป็นเยี่ยงอย่างมนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาอยากเป็นผู้รับ เพราะผู้คอยรับ ย่อมสบาย แต่ผู้ให้ และผู้สร้าง ย่อมต้องอดทน เสียสละ ความเสียสละ แบ่งปัน เกิดขึ้นได้ยากในยุคปัจจุบัน แต่ ณ วันนี้ ยังพอมีให้ได้เห็นร่องรอยของท่านไม่ไกลเกินฝัน หากท่านอยากเป็นเช่นนั้นบ้าง เพียงท่านยอมฝืน และพยายามทดลองทำเช่นนั้นบ้าง จากครั้งแรก และหลาย ๆ ครั้ง ทุกอย่างจะกลายเป็นอุปนิสัยฝังอยู่ภายในใจของทุกคน ทั้งหมดจึงเป็นที่มา ของโครงการสานต่อปลูกฝังธรรมให้เติบใหญ่ในเยาวชนเมื่อทุกคนเลือกที่จะเป็นผู้ให้บ้าง โลกย่อมพบความสงบสุขร่มเย็น

ทางมูลนิธิต้นกล้าแห่งธรรมจึงขอนำเสนอโครงการให้เยาวชน ผลิตสื่อธรรมะ โดยให้สถานศึกษา สร้างสรรค์งานภาพยนตร์สั้น หรือการ์ตูนเกี่ยวกับประวัติของพระหลวงปู่มั่น และคณะศิษย์สายกรรมฐานที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งท่านมีเรื่องราวชวนติดตาม และน่าศึกษา (ในหนังสือ ประวัติพระหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ) ที่ประหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เขียนรวบรวมไว้ล้วนน่าสนใจ น่าศึกษาเช่นอุปนิสัยจุดเด่นของท่าน คือ เป็นคนตั้งใจในหน้าที่การงานทุกอย่าง ขยัน หมั่นเพียร ประหยัด มัธยัสถ์แต่เพื่อส่วนรวมท่านเป็นนักเสียสละ ยอมทุกข์ ยอมทน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกดวงจิต ในชีวิตของท่านไม่เคยได้ฉันอาหารดี ๆ เลย เมื่อใดที่ท่านเห็นว่าชาวบ้านเริ่มเข้าใจในอรรถในธรรมแล้ว ท่านต้องเปลี่ยนสถานที่ธุดงค์ไปที่อื่นทันที เมื่อใคร่ครวญพิจารณาตามเหตุตามผลแล้วว่าถ้าอยู่ต่อไป คนจะหลั่งไหลมา ลาภสักการะก็จะตามมา สิ่งนั้นท่านไม่ยินดี เท่ากับเห็นคุณค่าด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ

ดังนั้นประวัติของท่านจึงได้ทุกอรรถรสแห่งธรรม ความสนุกสนานตื่นเต้น และเศร้าสลด ครบทุกรสชาติ ผจญช้างเสือ หมี สัตว์ป่านานาชนิด ในสมัยก่อนอดีตประเทศไทยยังเต็มไปด้วยป่าดงทึบ ซึ่งเท่ากับช่วยให้เยาชน ได้ศึกษาความเป็นมาในอดีตของประเทศได้เป็นอย่างดียิ่ง และไม่น่าเบื่อหน่ายเพราะเยาวชนจะสนุกในการสร้างสรรค์งาน และเกิดความภูมิใจในผลงาน เสมือนได้มีส่วนช่วยแจกจ่าย ความดีชี้ให้ทุกคนได้เห็นประโยชน์ ของการมีน้ำใจ แบ่งปัน เสียสละทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และตัวเอง ซึ่งทั้งหมดคือที่มาของความเจริญมั่นคงทางด้านจิตใจ ผลต่อไป จะโยงใยสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยังเป็นตัวอย่างที่ดี ของเยาวชนโลก ซึ่งเชื่อว่าแนวคิดนี้ อาจทำให้หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งถ้ามวลมนุษย์โลกเข้าใจการแบ่งปันมีน้ำใจให้กันและกัน ความสงบสุขร่มเย็นทั่วผืนโลกจะเกิดขึ้นได้แน่นอน